Prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

Prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

Tu nájdete prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy SATUR TRANSPORT

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie č. 181/2011“).

1.2 Tento prepravný poriadok spolu s príslušnou tarifou je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

1.3 Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.

1.4 Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

2. Výklad pojmov

2.1 „Dopravca“ je prevádzkovateľ príležitostnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

2.2 Dopravcom je: Satur Transport, a.s., sídlom: Studená 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 787 228  

2.3 Dopravca podniká na základe koncesnej listiny č. A/2013/02250/GRM, vydanej dňa 06.05.2013 okresným úradom Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

2.4 „Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá u Dopravcu objedná prepravu osôb a na tento účel uzatvára s Dopravcom Prepravnú zmluvu.

2.5 „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom na základe Prepravnej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Dopravcom.

2.6 „Príležitostná doprava" je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že autobusom alebo autokarom prepravuje skupiny cestujúcich vytvorené z podnetu Objednávateľa.

2.7 „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ. Prepravná zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto prepravným poriadkom.

2.8 „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorým upravuje sadzby cestovného v príležitostnej doprave a podmienky prípadných zliav na cestovnom.

2.9 „Zdravotne postihnutá osoba" alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou" je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

2.10 Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

3. Druh dopravy

3.1 Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu

3.2 Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na objednanie zákazníkov, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku. Súčasťou nepravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

3.3 Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu: a) osobitná nepravidelná vnútroštátna autobusová doprava, b) osobitná nepravidelná medzinárodná autobusová doprava.

 

4. Rozsah poskytovaných dopravných služieb

4.1 Dopravca poskytuje cestujúcim príležitostnú prepravu osôb z dohodnutého miesta nástupu do dohodnutého miesta výstupu.

4.2 Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny a cestovnej batožiny.

4.3 Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s: a) právami cestujúcich, b) nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody, c) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy, d) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich, e) uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

 

5. Zmluva o preprave osôb

5.1 Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ týmito spôsobmi: a) podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb“ alebo s obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku a tarify; b) písomnou alebo ústnou akceptáciou písomnej objednávky prepravy osôb Objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto prepravným poriadkom, zo strany Dopravcu; zmluva o preprave osôb je uzavretá, ak bola písomná akceptácia objednávky Objednávateľa zo strany Dopravcu doručená do sféry Objednávateľa.

5.2 Objednávateľ je oprávnený doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej dopravy osôb: a) v listinnej forme do sídla Dopravcu, uvedeného v obchodnom registri, prostredníctvom poštového doručovateľa, osobne, alebo iným vhodným spôsobom, b) elektronickou poštou na e-mail Dopravcu, určený pre zasielanie objednávok dopravy, c) osobne, najneskôr v deň začatia dopravy.

5.3 Objednávateľ je povinný v objednávke uviesť: a) dátum a presný čas, na ktorý požaduje dopravu vykonať, b) nástupnú a výstupnú stanicu požadovanej prepravy, prípadne ďalšie požadované zastávky, c) ak Objednávateľ objednáva spiatočnú prepravu, alebo zájazd s viacerými zastávkami na trase, požadovaný časový interval čakania autobusu medzi príchodom do miesta určenia a odchodom z neho na ďalšie určené miesto, d) počet cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a počet autobusov, v ktorých má byť doprava objednaná, ak počet cestujúcich prekračuje štandardnú kapacitu autobusu, e) adresu na doručovanie a fakturačné údaje Objednávateľa, f) požadované vybavenie autobusu alebo autokaru; ak Objednávateľ požadované vybavenie neuvedie, má sa za to, že Dopravca je oprávnený vykonať prepravu autobusom v štandardnom vybavení, g) vedúceho zájazdu a jeho zástupcu, h) akékoľvek iné údaje nevyhnutné pre vykonanie a vyúčtovanie prepravy. i) podpis a pečiatku objednávateľa.

5.4 Dopravca je oprávnený akceptovať doručenú objednávku písomnou akceptáciou s výslovným odkazom na tento prepravný poriadok, doručenou Objednávateľovi: a) na adresu Objednávateľa, uvedenú v objednávke, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom, b) faxom na faxové číslo Objednávateľa, uvedené v objednávke, c) elektronickou poštou na e-mail Objednávateľa, uvedený v objednávke.

5.5 Prepravnú zmluvu je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to buď písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo odstúpením Dopravcu alebo Objednávateľa od prepravnej zmluvy v súlade so zákonom, týmto článkom alebo zmluvou.

5.6 Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak: a) Objednávateľ ešte neuhradil cestovné a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie, b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradí ani na výzvu Objednávateľa, c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc) schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.

5.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Dopravcu alebo Dopravca vstúpil do likvidácie.

5.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a druhej strane doručené: a) na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, a v prípade nedoručenia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, b) na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Objednávateľovi alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle Dopravcu alebo na emailovú adresu osoby, ktorá bola uvedená v akceptácii objednávky Dopravcom, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Dopravcovi; za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy,

5.9 Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia do cudzieho štátu a podobne.

5.10 Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy. 5.11 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

 

6. Základné povinnosti Dopravcu

6.1 Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES a v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. a nariadením č. 181/2011.

6.2 Dopravca je povinný: a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom, c) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o batožinu, d) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb, e) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii podľa zák. č. 56/2012 Z. z., f) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel, g) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti, h) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

6.3 Dopravca je povinný v dohodnutý dátum a čas pristaviť vozidlo s dohodnutým vybavením v dohodnutom nástupnom mieste a byť pripravený zrealizovať dohodnutú prepravu osôb.

6.4 Dopravca je povinný v prípade objednania spiatočnej dopravy alebo zájazdu s viacerými zastávkami, byť vždy v čase dohodnutom s Objednávateľom pripravený na dohodnutom mieste odchodu a umožniť všetkým cestujúcim nástup do vozidla; v prípade meškania cestujúcich s nástupom do vozidla, nie je Dopravca zodpovedný za meškanie odchodu vozidla.

6.5 Dopravca je ďalej povinný: a) prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla, b) používať vozidlá v predpísanom technickom stave, c) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer), d) vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou, e) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny, f) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, g) starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržiavaný v čistote, h) zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla, i) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rádio) používať takým spôsobom, aby nerušilo cestujúcich, j) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody, k) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohoto prepravného poriadku, ako aj iných prevádzkových informácií potrebných pre cestujúcich, l) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, v priebehu prepravy. m) v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom, n) vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto prepravným poriadkom, o) zabezpečiť prístupnosť prepravného poriadku, tarify a výňatku z tohto prepravného poriadku, týkajúceho sa práv cestujúcich, ako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v sídle Dopravcu a v každom dopravnom prostriedku dopravcu, p) v súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva na náhradu škody, spôsobenú osobitnou povahou prevádzky dopravy.

 

7. Práva Dopravcu

7.1 Dopravca je oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu cestovného na základe vystavenej faktúry. V prípade omeškania s úhradou cestovného alebo časti cestovného, má Dopravca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.2 Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.

7.3 Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak: a) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich, b) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu, c) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu, ktorej preprava je podľa tohto prepravného poriadku vylúčená, d) cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo psychotropných látok, e) cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich, f) cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním, cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepraveného poriadku.

7.4 V prípadoch podľa bodu 7.3. je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho.

7.5 Zodpovednosť za konanie cestujúcich nesie Objednávateľ, ktorý je povinný v prípade podľa bodu 7.3. primárne upozorniť cestujúcich na možnosť ich vylúčenia z prepravy a zjednať nápravu priamo vo vozidle.

7.6 Dopravca je oprávnený prepraviť v rámci dohodnutej dopravy len taký počet osôb, ktorý dovoľuje kapacita vozidla.

 

8. Práva a povinnosti Objednávateľa

8.1 Objednávateľ má právo na poskytnutie prepravy osôb podľa prepravnej zmluvy.

8.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že všetci cestujúci budú vždy v dohodnutý čas a na dohodnutých miestach pripravení na odchod autobusu.

8.3 Ak autobus mešká s odchodom z dohodnutého miesta oproti dohodnutému času v dôsledku meškania cestujúceho, ktorý nebol v dohodnutý čas na dohodnutom mieste pripravený na odchod autobusu, Dopravca nenesie za toto meškanie zodpovednosť a Objednávateľovi ani cestujúcim v dôsledku meškania Dopravcu nevznikajú žiadne nároky voči Dopravcovi.

8.4 Ak sa Dopravca v dohodnutý čas nedostaví na dohodnuté miesto bez zavinenia Objednávateľa alebo cestujúcich, má Objednávateľ právo na náhradu preukázanej škody, ktorá mu meškaním Dopravcu vznikla, ibaže by Dopravca meškal v dôsledku okolnosti, nezávislej na vôli Dopravcu.

 

9. Základné práva a povinnosti cestujúceho

9.1 Cestujúci má právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a včas prepravil na dohodnuté miesto / miesta.

9.2 Osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 15 rokov.

9.3 Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky, aj cestovnej batožiny podľa tohto prepravného poriadku.

9.4 Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iný oprávnený zamestnanec Dopravcu.

9.5 Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnených zamestnancov Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebo piktogramov v a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, držaniu sa a pod.).

9.6 Cestujúci je povinný správať tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a priestor autobusovej stanice, zastávky či prístrešku pri čakaní na autobus.

9.7 Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse aj v priestore autobusovej stanice, zastávky či prístrešku.

9.8 V autobuse, na autobusovej zastávke a prístrešku platí prísny zákaz fajčiť.

9.9 V prípade, že cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. § 420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

9.10 Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané: a) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy, b) zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla, c) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča a zdržiavať sa tam, d) fajčiť vo vozidle, e) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom, f) reprodukovať hudbu, vydávať zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji alebo sa správať akokoľvek hlučne, g) nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky.

9.11 Zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajúc vodiaceho psa, majú právo na prepravu spolu s vodiacim psom, označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

9.12 Vodiaci pes sa prepravuje bezodplatne.

9.13 Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prepravu osoby z dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať za prepravu tejto osoby dodatočné príplatky.

9.14 Dopravca zodpovedá za poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Škodu za poškodenie nahradí Dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za dané poškodenie. Výška náhrady škody podľa tohto ustanovenia je rovná nákladom na nahradenie alebo opravu stratenej alebo poškodenej pomôcky alebo zariadenia.

9.15 Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane.

9.16 Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

 

10. Preprava batožiny

10.1 Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a v prípade, že to umožňujú kapacitné a prevádzkové podmienky, aj na prepravu cestovnej batožiny.

10.2 Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť, umiestniť vo vozidle, prípadne v osobitnom priestore na batožiny, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené na ich prepravu.

10.3 Príručnú batožinu prepravuje Dopravca spoločne s cestujúcim, ktorý je oprávnený prepravovať vo vozidle najviac 2 kusy príručnej batožiny, avšak maximálne do hmotnosti 20 kg, ak vodič neurčí inak. Vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim, Dopravca nezodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie, ibaže by poškodenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.

10.4 Príručnou batožinou je: a) vec, ktorú možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, ak neohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných cestujúcich, a plynulosť prepravy, b) detský kočík, ak je možné ho z kapacitných dôvodov ako príručnú batožinu prepravovať; ak to z kapacitných dôvodov nie je možné, prepravuje sa detský kočík ako cestovná batožina, c) ak to kapacitné dôvody dovoľujú, jeden bicykel alebo jeden pár lyží; ak to z kapacitných dôvodov nie je možné, prepravujú sa tieto veci ako cestovná batožina.

10.5 Detský kočík je možné prepravovať len s vedomím vodiča, v priestore vozidla je možné prepravovať najviac jeden detský kočík.

10.6 Príručná batožina sa prepravuje na mieste k tomu určenom tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiča ani ostatných cestujúcich. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

10.7 Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Cestovná batožina je všetko, čo nie je príručnou batožinou a zároveň nie je vylúčené z prepravy. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom Dopravcom mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

10.8 Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Cestujúci nie je oprávnený prepravovať v cestovnej batožine peniaze, šperky a iné cennosti v hodnote vyššej ako 50,- Eur.

10.9 Cestujúci je povinný označiť každú prepravovanú cestovnú batožinu svojim menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu. Ukladať a vyberať batožinu z batožinového priestoru môže cestujúci len so súhlasom vodiča.

10.10 Ak existuje podozrenie, že batožina nespĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou, je vodič vozidla oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti Cestujúceho o obsahu batožiny. Ak Cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že je z prepravy vylúčená, cestujúci je povinný vylúčené veci z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn vodiča na odstránenie vecí, odstránenie batožiny zabezpečí vodič. V takomto prípade môže vodič vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

10.11 Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá. Za cestovnú batožinu, dopravca zodpovedá len v rozsahu tohoto prepravného poriadku.

10.12 Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

10.13 Z prepravy sú vylúčené: a) nebezpečné veci, b) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, c) zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, d) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť prepravy alebo poškodiť, či znečistiť ostatných cestujúcich alebo vozidlo, e) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom alebo z iného dôvodu by mohli byť cestujúcim na ťarchu.

10.14 Cestujúci nesmie so sebou vziať do vozidla žiadne drobné domáce a ani iné zvieratá, s výnimkou písomného povolenia Dopravcu, a to minimálne 5 dní pred nástupom na určenú prepravu.

 

11. Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti

11.1 Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä: a) dopravná nehoda vozidla, b) požiar vo vozidle, c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka Dopravcu alebo iných osôb, d) nepredpokladané prerušenie dopravy, ktoré trvá dlhšie než 30 minút.

11.2 Vodič, resp. členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, členov osádky autobusu alebo iných osôb povinní: a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezpodmienečne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

11.3 Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je nijako mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odseku číslo 1 tohoto článku.

11.4 Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

11.5 Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

11.6 Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných predpisov a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravného dispečera alebo iného oprávneného zástupcu Dopravcu.

11.7 Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

11.8 Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

11.9 Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.

11.10 Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví.

11.11 Pozostalí po zomrelých cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.

11.12 V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc zahŕňa v prípade potreby ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a uľahčenie prvej pomoci. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti. Celkové náklady na ubytovanie na každého Cestujúceho sú obmedzené na 80 EUR za noc a najviac na dve noci.

 

12. Uplatňovanie práv, reklamácie

12.1 Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

12.2 Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu poštou , alebo osobne na adresu jeho sídla. Ak cestujúci podáva reklamáciu ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.

12.3 Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v bode 12.2., Dopravca vyzve reklamujúceho cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu odmietne.

12.4 Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie musí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.

 

13. Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

13.1 Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

13.2 Cestujúci je povinný počas medzinárodnej prepravy mať u seba platný cestovný doklad – pas alebo občiansky preukaz podľa toho, aký cestovný doklad vyžaduje krajina, ktorou medzinárodná trasa prechádza.

13.3 Ak preprava určitého tovaru do zahraničia podlieha osobitným predpisom, za dodržanie týchto predpisov je zodpovedný výlučne cestujúci.

 

14. Nájdené veci

14.1 Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse, opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky u vedúceho. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie majiteľovi, poprípade najbližšiemu PZ oproti potvrdeniu.

14.2 Ak sa vlastník neprihlási o svoje veci ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

14.3 Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci .

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

15.2 Rozsah práv a povinností cestujúcich pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy, ako aj rozsah osobitných práv a povinností vybranej skupiny cestujúcich

15.3 Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

15.4 Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

 

V Bratislave, 01.10.2022

Partneri

Mercedes Benz
Man
Neoplan
Volkswagen
Allianz
Satur